W ramach swojej działalności zawodowej i naukowej:

 1. „Problematyka bezpłatnej pomocy prawnej w RP” – Monitor Prawniczy nr 21/2009, Warszawa 2009
 2. „Wykonywanie zawodu przez prawników zagranicznych na terytorium Polski – Jurysta nr 1/2009, Warszawa 2009
 3. „Gwarancje dochodzenia roszczeń w sferze praw człowieka w UE” – Jurysta nr 3-4/2009, Warszawa 2009
 4. „Realizacja art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Europie Środkowo – Wschodniej. Przegląd orzecznictwa strasburskiego” – Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego nr 2/2011, Olsztyn 2011
 5. „Egzaminowany aplikant adwokacki – zagadnienia instytucjonalno – procesowe” – Edukacja Prawnicza nr 1/2013, Warszawa 2013
 6. „Aplikant adwokacki w systemie bezpłatnej pomocy prawnej – zagadnienia instytucjonalno-procesowe” – „Pomoc Prawna z Urzędu a Prawo do Sądu”, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2012
 7. „Standard adekwatnego i skutecznego śledztwa w rozumieniu orzecznictwa strasburskiego” – Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego nr 3/2012, Olsztyn 2012
 8. „Powództwo z art. 299 Kodeksu spółek handlowych przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. – aspekty procesowe” – Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 6/2013 (224), Warszawa 2013
 9. „Wykonywanie zobowiązań pieniężnych w polskim porządku prawnym” – Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 7-8/2013 (225 – 226), Warszawa 2013
 10. „Koncepcja `owoców zatrutego drzewa` a swobodna ocena dowodów w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” – Studia Praw Publicznego nr 2/2013, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 11. „Problem dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej” – Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 9/2013 (227), Warszawa 2013
 12. „Problem dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej” – Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 10/2013 (228), Warszawa 2013
 13. „Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy” – Palestra nr 3-4/2014, Warszawa 2014
 14. „Współpraca adwokata pro bono i organizacji pozarządowej. Praktyczne aspekty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej” – „Pro Bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych.” PTPA, Warszawa 2016

Teksty w ramach projektu „Prawa Człowieka w Orzecznictwie Sądów Polskich” (lata 2008 – 2012): wydanie internetowe na stronie www.prawaczlowieka.edu.pl, w tym m.in.

 1. „Czerwona Olimpiada”
 2. „Egzamin na aplikację adwokacką na wokandzie sądów administracyjnych”
 3. „Konotacje prawne konkubinatu”
 4. „Kryzys kary pozbawienia wolności w RP”
 5. „Nieprawidłowości związane z finansowaniem przez NFZ kosztów leczenia za granicą”
 6. „Nieprawidłowości związane z finansowaniem przez NFZ kosztów leczenia za granicą (część II). Potrzeba praktyki”
 7. „Posiadanie środków odurzających – uwagi na tle art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii”
 8. „Praktyka klauzul niedozwolonych z perspektywy ochrony praw konsumenta”
 9. „Problematyka podsłuchów w praktyce polskich sądów karnych”
 10. „Projekt zmiany kodeksu postępowania karnego”
 11. „Projekt zmiany prawa rodzinnego”
 12. „Realizacja zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym”
 13. „Separacja w polskim porządku prawnym”
 14. „Status pokrzywdzonego w prawie i praktyce karnej”
 15. „Tymczasowy areszt raz jeszcze – potrzeby praktyki”
 16. „Wokół sprawy Krzysztof Peśla przeciwko Justizministerium Mecklenburg – Vorpommern”
 17. „Wolność słowa i pisma adwokata”
 18. „Wpływ pobytu świadka przebywającego za granicą na przebieg procesu karnego”
 19. „Zakaz retroaktywności prawa karnego”

Mariusz Lewandowski – Adwokat Toruń wypowiadał się na łamach prasy:

 1. „Prywatny Facebook publicznego Rasielewskiego”- Gazeta Pomorska nr 263/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku, str. 11a
 2. „Prawnik radzi czytelnikom. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze” – Nowości wydanie z dnia 27 grudnia 2013 roku, str. 8
 3. „Elana ma w nosie przepisy. I kiwa sąd” – Gazeta Pomorska nr 12/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku, str. 7
 4. „Prawnik radzi czytelnikom. „Komornik na rachunku bankowym” – Nowości wydanie z dnia 3 października, str. 8