PL EN

Publikacje

W ramach swojej działalności zawodowej i naukowej:

 

 1. "Problematyka bezpłatnej pomocy prawnej w RP” – Monitor Prawniczy nr 21/2009, Warszawa 2009
 2. "Wykonywanie zawodu przez prawników zagranicznych na terytorium Polski – Jurysta nr 1/2009, Warszawa 2009
 3. "Gwarancje dochodzenia roszczeń w sferze praw człowieka w UE” – Jurysta nr 3-4/2009, Warszawa 2009
 4. "Realizacja art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Europie Środkowo – Wschodniej. Przegląd orzecznictwa strasburskiego” – Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego nr 2/2011, Olsztyn 2011
 5. "Egzaminowany aplikant adwokacki – zagadnienia instytucjonalno – procesowe” – Edukacja Prawnicza nr 1/2013, Warszawa 2013
 6. "Aplikant adwokacki w systemie bezpłatnej pomocy prawnej - zagadnienia instytucjonalno-procesowe" - "Pomoc Prawna z Urzędu a Prawo do Sądu", Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2012
 7. "Standard adekwatnego i skutecznego śledztwa w rozumieniu orzecznictwa strasburskiego" - Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego nr 3/2012, Olsztyn 2012
 8. "Powództwo z art. 299 Kodeksu spółek handlowych przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. - aspekty procesowe" - Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 6/2013 (224), Warszawa 2013
 9. "Wykonywanie zobowiązań pieniężnych w polskim porządku prawnym" - Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 7-8/2013 (225 - 226), Warszawa 2013
 10. "Koncepcja `owoców zatrutego drzewa` a swobodna ocena dowodów w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - Studia Praw Publicznego nr 2/2013, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 11. "Problem dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej" - Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 9/2013 (227), Warszawa 2013
 12. "Problem dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej" - Jurysta. Magazyn Prawniczy nr 10/2013 (228), Warszawa 2013
 13. "Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy" - Palestra nr 3-4/2014, Warszawa 2014
 14. "Współpraca adwokata pro bono i organizacji pozarządowej. Praktyczne aspekty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej" - "Pro Bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych." PTPA, Warszawa 2016

 

Teksty w ramach projektu „Prawa Człowieka w Orzecznictwie Sądów Polskich” (lata 2008 – 2012): wydanie internetowe na stronie www.prawaczlowieka.edu.pl, w tym m.in.

 

 1. "Czerwona Olimpiada”
 2. „Egzamin na aplikację adwokacką na wokandzie sądów administracyjnych”
 3. „Konotacje prawne konkubinatu”
 4. „Kryzys kary pozbawienia wolności w RP”
 5. „Nieprawidłowości związane z finansowaniem przez NFZ kosztów leczenia za granicą”
 6. „Nieprawidłowości związane z finansowaniem przez NFZ kosztów leczenia za granicą (część II). Potrzeba praktyki”
 7. „Posiadanie środków odurzających – uwagi na tle art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii”
 8. „Praktyka klauzul niedozwolonych z perspektywy ochrony praw konsumenta”
 9. „Problematyka podsłuchów w praktyce polskich sądów karnych”
 10. „Projekt zmiany kodeksu postępowania karnego”
 11. „Projekt zmiany prawa rodzinnego”
 12. „Realizacja zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym”
 13. „Separacja w polskim porządku prawnym”
 14. „Status pokrzywdzonego w prawie i praktyce karnej”
 15. „Tymczasowy areszt raz jeszcze – potrzeby praktyki”
 16. „Wokół sprawy Krzysztof Peśla przeciwko Justizministerium Mecklenburg – Vorpommern”
 17. „Wolność słowa i pisma adwokata”
 18. „Wpływ pobytu świadka przebywającego za granicą na przebieg procesu karnego”
 19. „Zakaz retroaktywności prawa karnego”

 

Mariusz Lewandowski - Adwokat Toruń wypowiadał się na łamach prasy:

 

 1. "Prywatny Facebook publicznego Rasielewskiego"- Gazeta Pomorska nr 263/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku, str. 11a
 2. "Prawnik radzi czytelnikom. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze" - Nowości wydanie z dnia 27 grudnia 2013 roku, str. 8
 3. "Elana ma w nosie przepisy. I kiwa sąd" - Gazeta Pomorska nr 12/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku, str. 7
 4. "Prawnik radzi czytelnikom. "Komornik na rachunku bankowym" - Nowości wydanie z dnia 3 października, str. 8

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij