PL EN

wrz 23, 2017

Zadatek a zaliczka. Jaka jest różnica? - NOWOŚCI 12 sierpnia 2016 roku.


Odróżnienie zadatku od zaliczki dla przeciętnego człowieka może być niezrozumiałe. Różnica ma znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy umowa pomiędzy stronami nie dochodzi do skutku.

Różnice między zadatkiem a zaliczką wyjaśnił adwokat Mariusz Lewandowski w wydaniu NOWOŚCI z dnia 12 sierpnia 2016 roku.

Zadatek jest czynnością prawną realną. W praktyce oznacza to, że dla jej pełnej skuteczności konieczne jest zapłacenie określonej sumy pieniężnej przy zawieraniu umowy.

Zgodnie z treścią art. 394 Kodeksu cywilnego zadatek jest to świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy (najczęściej umowy przedwstępnej). Podstawową funkcją zadatku jest rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umownych przez jedną ze stron.

W przypadku braku odmiennych uregulowań umownych pomiędzy stronami, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować zadatek, a jeżeli sama go dała, może żądać kwoty dwukrotnie wyższej. Przystąpienie do wykonania umowy powoduję zaliczenie zadatku na poczet należytego świadczenia.

Natomiast w przypadku, gdy zaliczenie zadatku nie jest możliwe, ulega on zwrotowi. Dzieje się tak również, a obowiązek zapłaty zadatku w podwójnej wysokości odpada, w przypadku rozwiązania umowy. A także wtedy, gdy nie dochodzi do wykonania umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi lub ową odpowiedzialność ponoszą obie strony.

W przeciwieństwie do zadatku, zaliczka nie została szczegółowo uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zasady jej funkcjonowania należy wyprowadzić bezpośrednio z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących wykonywania umów wzajemnych. Umowa wzajemna to taka, w której obie strony wspólnie uznają, że świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Zatem zaliczka to kwota, która zostaje zaliczona na poczet przyszłych świadczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy stronami. Nie stanowi ona w przeciwieństwie do zadatku formy zabezpieczenia umowy, stanowi jedynie część jej ceny. Wpłaconą kwotę uznajemy za zaliczkę tylko w sytuacji, gdy wynika to jednoznacznie z zawartej umowy.

W przypadku braku odpowiedniego określenia w umowie, każda inna przedpłata będzie stanowić zadatek. Żądanie zwrotu wpłaconej zaliczki może nastąpić na podstawie art. 494 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy. Może też żądać zwrotu tego, co świadczyła i naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania.

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij