PL EN

wrz 23, 2017

Gdy dłużnik utrudnia egzekucję wyroku - NOWOŚCI 16 września 2017 roku.


Mam wyrok w sprawie o zapłatę, ale przed egzekucją dłużnik darował mieszkanie i samochód członkowi swojej rodziny. Jakie są możliwości dochodzenia zasądzonej wyrokiem kwoty? - pyta Czytelnik

Związane z pytaniem czytelnika wątpliwości szeroko wyjaśnił adwokat Mariusz Lewandowski w wydaniu NOWOŚCI z dnia 16 września 2017 roku.

Z treści pytania wprost wynika, że dłużnik podjął działania mające utrudnić lub uniemożliwić egzekucję wyroku sądowego w sprawie o zapłatę. Kodeks cywilny przewiduje konkretne instrumenty prawne, które mają temu przeciwdziałać, czyli chronić wierzyciela. Służy temu tak zwana skarga pauliańska, która pozwala na zakwestionowanie każdej czynności prawnej dłużnika (np. darowizny nieruchomości, samochodu), która została dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli (tj. pogorszyła sytuację majątkową dłużnika) i wiązała się z ucieczką dłużnika z majątkiem. Skorzystanie ze skargi pauliańskiej będzie miało szanse powodzenia, gdy strona wcześniej wymienionej czynności prawnej dłużnika, na przykład obdarowany, wiedziała o trudnej sytuacji majątkowej dłużnika lub mogła uzyskać takie informacje na przykład z księgi wieczystej nieruchomości. 

W treści pytania pojawia się informacja, że dłużnik dokonał darowizny na rzecz członka rodziny. W takim przypadku przepisy prawa cywilnego przewidują uproszczony tryb skorzystania ze skargi pauliańskiej, albowiem przyjmuje się, że członek rodziny miał wiedzę o sytuacji dłużnika i wiedział (albo przynajmniej domyślał się) o prawdziwych intencjach dłużnika. Skorzystanie ze skargi pauliańskiej obwarowane jest terminem, a mianowicie 5 letnim terminem od dokonania kwestionowanej czynności prawnej. Po upływie tego czasu nie można kwestionować czynności prawnej „krzywdzącej” wierzycieli (np. darowizny). Instytucją podobną do opisanej skargi pauliańskiej jest instytucja, która pozwala wierzycielowi zakwestionować odrzucenie spadku przez dłużnika, który odrzuca spadek - licząc, że przyjmie go dalszy krewny, co nie będzie wiązało się z przeznaczeniem składników spadku na spłatę wierzyciela.

Warto tu dodać, że udaremnienie lub uszczuplenie zapłaty wierzycielowi poprzez usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie czy też uszkodzenie składników majątku podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Takie działania dłużnika mogą być przedmiotem zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W sytuacji, gdy dłużnik podejmuje takie działania w obliczu kwoty wynikającej z wyroku sądowego, popełnia przestępstwa zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij