PL EN

mar 23, 2017

Jak prawidłowo przygotować wezwanie do zapłaty.? - NOWOŚCI 22 marca 2017 r.


Wydaje się, że wezwanie do zapłaty jest prostym pismem, do którego przygotowania nie jest potrzebna wiedza prawnicza ani doświadczenie. Nic bardziej błędnego, jest to pismo o formalnym charakterze, którego braki, niedokładność, a tym bardziej nieprawidłowość może rzutować na dalszy bieg windykacji, nie wykluczając pogorszenia sytuacji wierzyciela w procesie o zapłatę.

Warto pokrótce przybliżyć, jakie elementy winno zawierać modelowe wezwanie do zapłaty. Ważne jest dokładne oznaczenie dłużnika, z jego pełnymi personaliami. Ważne również jest, jeżeli znamy PESEL dłużnika, który jest unikalnym numerem dla każdej jednostki i pozwala na jej jednoznaczną identyfikację. Kolejno ważny jest adres do wysyłki. Kolejno ważny jest adres do wysyłki. Należy podać dokładny adres, albowiem jakakolwiek omyłka w tym zakresie może przedłużać postępowanie windykacyjne, jak i szkodzić w inny sposób np. poprzez brak możliwości naliczenia odsetek za ten okres.
Ponadto w wezwaniu należy dokładnie określić wierzyciela podając jego pełne dane.
Istotne jest również precyzyjne oznaczenie wierzytelności kwotowe i słowne z wyszczególnieniem należności głównej oraz odsetek. Najlepiej poprzez wskazanie od jakiej kwoty i od jakiej daty będą naliczane.
Celowe i zasadne jest też doprecyzowanie w treści wezwania z jakiego tytułu zaległość dłużnika wynika.
W treści wezwania koniecznie należy wskazać termin zapłaty. Może być oznaczony w dniach – np. 5 dni od doręczenia pisma albo poprzez oznaczenie konkretnego dnia w przyszłości - np. nie później niż do dnia 30 marca - oraz sposób zapłaty. Konieczniem rzecz jasna, z podaniem nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego z oznaczeniem dla kogo ten rachunek bankowy jest prowadzony.
Dla silniejszego efektu motywacyjnego po stronie dłużnika warto podkreślić w wezwaniu, że brak terminowej zapłaty będzie wiązał się ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, co będzie wiązało się z obciążeniem dłużnika kosztami postępowania sądowego.
W sytuacji, gdy reprezentuje wierzyciela profesjonalny pełnomocnik, do wezwania winno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu o zapłatę. Warto pamiętac, że już sama forma dostarczenia wezwania do zapłaty w postaci listu poleconego wzbudza u dłużnika większy niepokój niż przekaz pocztą elektoroniczną.

Niniejszy artukuł ukazał się w dzienniku Nowości w wydaniu z dnia 22 marca 2017 roku

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij