PL EN

gru 4, 2016

Sąd Okręgowy w T. oddalił apelację Towarzystwa Ubezpieczeń P. od wyroku Sądu Rejonowego w T. w sprawie o zapłatę kwoty 58 895 zł z odsetkami od 10.04 2012 r. [około 28 000 zł] na rzecz Zdzisława K. od Towarzystwa Ubezpieczeń P. Wyrok jest prawomocny.


W lutym 2012 roku Zdzisław K. za namową oraz pośrednictwem pośrednika finansowego [multiagenta, doradcy finansowego] przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną [tzw. polisolokata, polisa inwestycyjna, polisa z ufk, platforma inwestycyjna]. Do złożenia wniosku zachęciła powoda obietnica wysokich zysków przy jednoczesnym bezpieczeństwie środków. Jedynym dokumentem, który pośrednik finansowy wręczył klientowi podczas spotkania był blankiet wpłaty. Polisa została odebrana przez Zdzisława K. kilka tygodni później. W polisie datą wskazaną jako data przystąpienia ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia był inny dzień niż rzeczywista data odebrania dokumen

Nieświadomość klienta na temat tego jaki produkt zakupił oraz warunków wycofania środków i inwestowania trwałaby po dzień dzisiejszy gdyby nie wizyta innego agenta ubezpieczeniowego, który wskazał liczne błędy proceduralne ‘doradcy finansowego’ m. in. niedostarczenie OWU przed wypełnieniem wniosku ubezpieczeniowego, przekazanie polisy 16 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej co uniemożliwiało skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu, obietnice nierealnych zysków, zatajenie wielu kluczowych opłat].
Zdzisław K. nie wpłacił kolejnej składki. Po upływie okresu prolongaty umowa ubezpieczenia wygasła. Towarzystwo Ubezpieczeń pobrało całość wpłaconej składki w formie opłaty likwidacyjnej [wartość wykupu całkowitego wynosiła 0% w pierwszym roku].
Czując się wprowadzonym w błąd Zdzisław zawiadomił policję oraz prokuraturę o możliwości popełnienia oszustwa przez przedstawicieli spółki pośredniczącej. Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie oszustwa ale zasugerowała dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej.
W latach 2012-2015 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął przeciwko zakładom ubezpieczeń [Nordea, Aegon, Axa, Aviva, Skandia] wiele postępowań w sprawie tzw. polisolkat. Wiele z nich zakończyło się ugodami i wycofaniem naruszających interesy konsumentów zapisów. Fundamentem w/w decyzji UOKiK było założenie, że opłaty likwidacyjne/wartość wykupu kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób ewidentnie sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interes a więc naruszają art. 3851 kodeksu cywilnego.
W niniejszej sprawie dodatkowo całokształt okoliczności niniejszej sprawy pokazuje, że Zdzisław K. nie otrzymał wzorców umownych [OWU oraz załączników] przed zawarciem umowy.
Sąd pierwszej instancji bardzo wnikliwie i wszechstronnie zbadał stan faktyczny oraz prawny sprawy. Finalnie zasądził sporną kwotę wraz z odsetkami. Pozwany zakład ubezpieczeń złożył obszerną apelację, która nie została ostatecznie uwzględniona.
Adwokat Mariusz Lewandowski, który reprezentował Zdzisława K. w opisywanej sprawie, wyraził zadowolenie z wyroku. Okoliczności faktyczne i prawne oraz elementarne zasady współżycia społecznego przemawiały za uwzględnieniem żądania powoda. Klient otrzymał całą sporną kwotę [tj. 58 895 złotych] z odsetkami od 10 kwietnia 2012 roku [około 28 000 zł].

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij