PL EN

sty 26, 2016

Umowa pożyczki – jakie nadaje nam prawa, a jakie nakłada na nas obowiązki taki dokument?


O pożyczce, jak i o samej umowie pożyczki dowiadujemy się nieco więcej z rozdziału XIX polskiego kodeksu cywilnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 270 § 1 kc dowiadujemy się, że poprzez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się do przeniesienia na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzecz określoną tylko co do gatunku, czyli taką, która nie jest niepowtarzalna, a co za tym idzie posiada cechy właściwe dla większej liczby przedmiotów. Natomiast biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z § 2 tegoż art. wynika, że umowy pożyczki, których wartość przenosi co najmniej pięćset złotych powinny być zawierane na piśmie.

Art. 721 kc stanowi o warunkach odstąpienia, bądź odmowy wydania pożyczki. Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy ze względu na zły stan majątkowy drugiej strony, kiedy dający pożyczkę o tym wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Oczywiście pożyczkodawca może również odstąpić od umowy gdy stan majątkowy biorącego pożyczkę uległ pogorszeniu już po zawarciu umowy.

Z art. 722 kc dowiadujemy się, że roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu przedawnia się z upływem sześciu miesięcy os chwili, kiedy przedmiot miał być wydany.

Termin zwrotu określony w art. 723 kc stanowi o sytuacji w której termin zwrotu pożyczki nie jest określony. Zabezpiecza on dłużnika i oznacza, że jest on zobowiązany do zwrócenia pożyczki w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Wypowiedzenie ma charakter jednostronnego oświadczenia woli i jest stanowczym i bezwarunkowym żądaniem zwrotu pożyczki. Oczywiście strony dowolnie mogą w umowie pożyczki oznaczyć termin zwrotu pożyczki, a wyżej opisana sytuacja odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji, gdy termin ten nie został wcześniej uzgodniony.

Musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie, że to dający pożyczkę ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wydanej rzeczy, jeśli wiedział o nich wcześniej, a biorący w związku z tym nie mógł należycie wykorzystać przedmiotu pożyczki. Nie odnosi się to oczywiście do sytuacji w której biorący pożyczkę mógł takie wady zauważyć. Zabezpieczenie to pojawia się w przepisie art. 724 kc.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij