PL EN

lip 7, 2015

Klauzula wykonalności. Co zrobić po wygraniu przed Sądem sprawy o zapłatę. Jakie podjąć dalsze kroki w celu wyegzekwowania należnej kwoty?


Po pierwsze po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty lub wyroku, musi się on uprawomocnić. Orzeczenie sądu staje się prawomocne jeżeli nie przysługuje na nie środek odwoławczy lub inny zwyczajny środek zaskarżenia (np. wtedy gdy strona przeciwna nie skorzystała z nich w określonym do tego czasie).

Kiedy już wyrok lub nakaz zapłaty się uprawomocni, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Klauzula ta jest nam niezbędna do dalszego egzekwowania należnych nam pieniędzy. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek. W sytuacji gdy nakaz zapłaty został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Sąd, z urzędu, nada taką klauzulę niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu.

Składając do Sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy do niego załączyć odpis nakazu zapłaty lub wyroku, czyli tytułu egzekucyjnego. Jeżeli takowego nie posiadamy, możemy wówczas w tym samym wniosku wystąpić o wydanie odpisu rzeczonego orzeczenia.

Należy również pamiętać aby we wniosku wyraźnie oznaczyć dłużnika. Jeżeli jest nim osoba fizyczna to musimy wskazać jego numer PESEL lub NIP. Jeżeli zaś dłużnikiem nie jest osoba fizyczna tylko inny podmiot to musimy wskazać jego numer KRS lub NIP. Takie wyraźne oznaczenie osoby w klauzuli wykonalności pozwala na uniknięcie pomyłek związanych z nieprawidłowym oznaczeniem osoby dłużnika.

Klauzulę wykonalności Sąd wydaje w składzie jednoosobowym na wniosek wierzyciela. Klauzula ta powinna zostać wydana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po złożeniu wniosku o jej nadanie. Postępowanie to nie jest skomplikowane i przebiega zazwyczaj bardzo sprawnie.

Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu jest wolne od opłat zarówno sądowych jaki i kancelaryjnych.

Kiedy już otrzymamy z Sądu tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności, oficjalnie mamy tytuł wykonawczy i możemy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Warto pamiętać, że przed złożeniem takiego wniosku, możemy jeszcze raz spróbować wezwać do spełnienia świadczenia naszego dłużnika. Jeżeli nie przyniesie to pożądanych skutków, to sprawę kierujemy do komornika, którego sami, według naszego uznania, możemy co do zasady wybrać. Należy jednak pamiętać, że komornik który działa w okręgu dłużnika będzie szybszy i skuteczniejszy, niż komornik, który ma do przebycia dłuższą drogę w celu wyegzekwowania naszych wierzytelności. Również w celu przyspieszenia całej procedury, możemy, jeśli oczywiście posiadamy taką wiedzę, wskazać wybranemu przez nas komornikowi z czego może przeprowadzić u dłużnika egzekucję, by ta była jak najszybsza i najskuteczniejsza.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij