PL EN

wrz 23, 2017

Czy testament ustny jest ważny? - NOWOŚCI 11 stycznia 2017 roku.


Pan Zbigniew ciężko chorował. Pewnego dnia tak zaniemógł, że synowie wezwali pogotowie. Chory, w obecności ratowników medycznych i rodziny, wyraził ostatnią wolę. Czy taki testament jest ważny?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił adwokat Mariusz Lewandowski w wydaniu NOWOŚCI z dnia 11 stycznia 2017 roku. 

Testament ustny jest formą testamentu szczególnego - mówi adwokat Mariusz Lewandowski z Izby Adwokackiej w Toruniu. - Cechą charakterystyczną testamentów szczególnych jest to, że tracą one swoją moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały ich sporządzenie, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Zgodnie z art. 952 Kodeksu cywilnego testament ustny może być sporządzony w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy - w takim wypadku należy zbadać istnienie tej przesłanki w każdym konkretnym stanie faktycznym. Sąd Najwyższy orzekł, iż obawa rychłej śmierci nie może być utożsamiana z lękiem ani strachem przed śmiercią, lecz wymaga ona świadomości po stronie spadkodawcy w postaci zbliżającej się śmierci. Obawa rychłej śmierci może być spowodowane np. wynikiem wypadku, choroby lub sędziwego wieku.

Kolejną przesłanką podstawy do sporządzenia testamentu w formie ustnej to sytuacja, w której wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe bądź bardzo utrudnione. Pod tym pojęciem rozumiany jest wiele zjawisk - od klęsk naturalnych począwszy, po brak umiejętności pisania spadkodawcy czy nieważność testamentu allograficznego (testamentu urzędowego). W takich wypadkach spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie, przy jednoczesnej obecności najmniej trzech świadków.

Dla skuteczności tak sporządzonego testamentu niezbędne jest stwierdzenie jego treści zgodnie z wymogami przepisów prawa. Potwierdzenie treści testamentu ustnego może nastąpić w dwóch formach: pisemnej bądź sądowej. Potwierdzenie treści testamentu ustnego w formie pisemnej winno być stwierdzone w ten sposób, że jeden ze świadków lub osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to potwierdzą spadkodawca i dwaj albo wszyscy świadkowie. Natomiast potwierdzenie treści testamentu ustnego w formie sądowej ma miejsce w przypadku, gdy treść testamentu nie została w powyższy sposób stwierdzona, istnieje możliwość w terminie sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne oświadczenia świadków przed sądem, zatem jest to wyraźne organicznie czasowe. Niepotwierdzenie treści testamentu ustnego skutkuje jego nieważnością.

Ponadto do testamentów szczególnych zaliczamy także testament podróżny, tj. sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym, oraz testament wojskowy.

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij