PL EN

sty 31, 2017

Wykonanie kary pozbawienia wolności za granicą.


To już kolejny godny uwagi problem jaki ujawnił się w wirze naszej pracy. Dzisiejszy tekst będzie traktował o możliwościach odbycia kary orzeczonej przez Sąd polski za granicą, czyli w kraju, w którym skazany obecnie przebywa

W pierwszej kolejności wypada podkreślić, że rozważana instytucja jest w sposób obszerny opisana w rozdziale 66 f kpk. Natomiast niniejszy wpis ma na celu omówienie wyłącznie przesłanek pozwalających na uznanie zasadności wykonania kary w państwie obcym.


Warto również pamiętać, że omawianego rozwiązania nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed dniem 5 grudnia 2011 roku.


Należy wyjść od tego, iż rozważana instytucja dotyczy osób które zostały  skazane prawomocnym wyrokiem Sądu polskiego na karę pozbawienia wolności, rzecz jasna chodzi o kary podlegające wykonaniu. Kolejno winno się wskazać, że nie ma prawnej możliwości przekazania do wykonania kary warunkowo zawieszonej, kary której wykonanie zostało odroczone bądź wstrzymane. Dopuszczalne jest natomiast przekazanie do wykonania kary pozbawienia wolności która pierwotnie została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a w późniejszym czasie zarządzono jej wykonanie.


Następnie podnieść należy, że ustawodawca nie określił minimalnego wymiaru kary, która może być przekazana do wykonania. Jak się wydaje może być to również kara stosunkowo niewielka, nawet jednego miesiąca pozbawienia wolności. Jednakże  właściwy organ państwa wykonującego może odmówić wykonania kary, jeżeli w chwili otrzymania wyroku pozostało do odbycia mniej niż sześć miesięcy.


W dalszej kolejności odniosę się do bardzo ważnej z punktu widzenia skazanego kwestii, mianowicie do przesłanek pozwalających uznać, iż przekazanie do wykonania kary jest zasadne. Jako pierwszą należy podnieść przesłankę w postaci sytuacji rodzinnej i osobistej.  Jedna z klasycznych okoliczności wykorzystywana chociażby przy procesie o ułaskawienie. Jak się wydaję kwestie związane z wychowywaniem dzieci, zapewnianie im poczucia bezpieczeństwa, wsparcia, środków utrzymania, silna więź jaka łączy rodziców z ich pociechami czy też obowiązek sprawowania opieki nad rodzicami przemawiają za wyrażeniem zgody na zastosowanie w/w instytucji. Także fakt narodzin dziecka, stały związek, planowany ślub oraz bycie jedynym żywicielem rodziny mogą mieć istotne znaczenia. Odnosząc się do sytuacji osobistej warto wskazać, że aktualne miejsce pobytu skazanego jest dla niego centrum aktywności życiowej. Mogą świadczyć o tym długoterminowa umowa najmu lokalu mieszkalnego, stała praca, roczne rozliczenia podatkowe oraz rozpoczęte studia i kursy. Następnie nie sposób pominąć, iż zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego osoba, która opuszcza Polskę w pewnym stopniu rozluźnia więzi z krajem ojczystym. To właśnie brak trwałych i silnych więzi z Rzeczpospolitą może przesądzić o zezwoleniu Sądu na odbywanie kary pozbawienia wolności za granicą. Zdaję się, że wymienione okoliczności przemawiają za uznaniem, iż kara wykonywana w innym państwie pozwoli w większym stopniu realizować jej wychowawczy i zapobiegawczy aspekt. Sąd orzekający winien również mieć na względzie, że decyzja odmowna znacznie ogranicza skazanego w możliwości utrzymywania więzi z rodziną oraz decydowania o jego sprawach majątkowych.

Nniniejszy artykuł sporządził:

Radosław Bąbrych 
Asystent Prawny w Kancelarii Adwokata Mariusza Lewandowskiego

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij