PL EN

sty 1, 2017

Upadłość konsumencka.


Kolejnym wartym uwagi problemem na jaki natknęliśmy się w naszej Kancelarii jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wraz z wprowadzeniem instytucji upadłości konsumenckiej ustawodawca rozbudził nadzieję u wielu dłużników będących osobami fizycznymi. Niemniej Sądy nie pozostawiły złudzeń i na kanwie poszczególnych przypadków wyraźnie wskazały przesłanki, które pozwalają na zastosowanie rzeczonej instytucji. Należy podkreślić, iż wskazany sposób oddłużenia osoby fizycznej znajduję zastosowanie jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Warto w pierwszej kolejności przywołać treść art. 491 (4) ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z dyspozycją tegoż przepisu sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 


Zaznaczyć należy, że upadłość konsumencka, nie ma charakteru „otwartego”. W każdym przypadku sąd winien badać postawę dłużnika i jego starania w kierunku spłaty zadłużenia. W rzeczonym przepisie ustawodawca posłużył się sformułowaniem „oddala”, co oznacza obowiązek sądu upadłościowego do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli zostanie stwierdzone, że budzi ona wątpliwości. Należy pamiętać, że upadłość dłużnika nie może prowadzić do naruszenia słusznych interesów wierzycieli w całości przesuwając ciężar ekonomiczny ich niewypłacalności na drugą stronę stosunku obligacyjnego. Umyślność oraz rażące niedbalstwo są pojęciami nieostrymi i każdorazowo muszą podlegać konkretyzacji w odniesieniu do danego przypadku. W rozumieniu art. 491 par. 4 ust. 1 p.u.n umyślność oznacza objęcie przez dłużnika zamiarem doprowadzenia do niewypłacalności albo jej pogłębienia, a nie sam fakt umyślnego dokonania czynności, które ostatecznie do niewypłacalności doprowadziły1. Wobec tego jeśli zamiarem dłużnika nie było pogłębienie stanu niewypłącalności, ale dłużnik zaciągał kolejne zobowiązania zwiększające jego zadłużenie to nie sposób dopatrywać się w jego zachowaniu winy. Winę umyślną będzie można przypisać dłużnikowi, gdy zaciągnie kilka kredytów, wiedząc, że za chwilę straci źródło dochodu, a uzyskane w ten sposób środki przeniesie na osoby trzecie lub roztrwoni, a następnie złożył wniosek oddłużeniowy2.


W doktrynie podkreśla się, iż rażące niedbalstwo po stronie dłużnika, polegające na niedołożeniu nalezytej staranności wymaganej w danych okolicznościach należy oceniać w oparciu o to, czy dłużnik mógł zachować się z należytą starannością. Zakwalifikowanie zachowania dłużnika jako rażącego niedbalstwa uniemożliwiają przykładowo błędne informacje, na podstawie których dłużnik podejmował decyzję lub fakt, że do nieostrożnego zachowania dłużnik został zmuszony warunkami, w jakich działał albo czynnikami wewnętrznymi (np. wiek, choroba). Jako koronny przykład rażącego niedbalstwa wskazuje się zachowanie dłużnika, który zaciąga kredyty znacznie przekraczające w chwili ich udzielania jego możliwości zarobkowe, w sytuacji braku perspektyw na poprawę aktualnej sytuacji. Wedle bowiem rozsądnej oceny winien liczyć się z tym, że w najbliższym czasie – bez dodatkowego zadłużenia – nie będzie w stanie obsłużyć swojego długu3. Podobnie nie sposób uwzględnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na utratę pracy przez dłużnika z powodu popadania w alkoholizm.


Ponadto należy wskazać, że dla racjonalnego uczestnika obrotu, a z takim wzorecem winno się porównywać postawę dłużnika, zaciąganie kolejnych pożyczek celem spłacenia dotychczasowych zobowiązań jest popadaniem w tzw. ,,spiralę zadłużenia''.

Nniniejszy artykuł sporządził:

Radosław Bąbrych 
Asystent Prawny w Kancelarii Adwokata Mariusza Lewandowskiego
 

1. VIII Gz 14/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-02-01,

2. VIII Gz 139/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-08-27,

3. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2014, Legalis.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij