PL EN

gru 21, 2016

Darowizna na rzecz współmałżonka.


W wirze naszej pracy natknęliśmy się na godny poruszenia aspekt prawa rodzinnego. Jest to problem darowizny przekazanej na rzecz małżonków. W świetle regulacji kodeksowej darowiznę należy zakwalifikować do majątku osobistego małżonka na rzecz którego rzeczona darowizna została dokonana. Z zastrzeżeniem, że darowizna staje się częścią majątku wspólnego małżonków jeśli darczyńca tak postanowi (art. 33 k.r.o.).

W pierwszej kolejności wypada zadać pytanie: jakie konsekwencje będzie miała darowizna jeśli darczyńca zastrzega, iż darowany przedmiot wejdzie do majątku wspólnego małżonków, ale małżonek obdarowanego nie dokona tzw. przyjęcia. Odpowiedź na to pytanie przyniosło orzecznictwo. Mianowicie do wywołania w/w skutku przyjęcie darowizny przez drugiego z małżonków nie jest konieczne. W prawdzie małżonek obdarowanego nie jest stroną umowy, staje się jednak na równi obdarowanym. Ponadto w sytuacji, gdy przedmiot darowizny wszedł do majątku objętego wspólnością ustawową, odwołanie jej z powodu niewdzięczności (art. 898 § 1 k.c.) może być dokonane w stosunku do jednego z małżonków, także w stosunku do tego, który nie brał udziału w zawarciu umowy darowizny. W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe - zwrotu wartości tego udziału (art. 405k.c.).1 Wobec tego należy pamiętać, że ten kto ma zamiar zachować prawo do skutecznego odzyskania prawa własności przedmiotu darowanego jednemu z małżonków winien tak ukształtować umowę, aby było to możliwe w razie odmowy zwrotu. Czyli dokonać darowizny na rzecz każdego z małżonków w częściach ułamkowych. W przeciwnym razie darczyńcy pozostaje jedynie roszczenie o zwrot w pieniądzu równowartości wzbogacenia.2
Wobec powyższego należy wskazać, że dla zaliczenia darowizny do majątku wspólnego małżonków obojętne jest, czy przyjęli oni darowiznę wspólnie, czy też dokonała tego wyłącznie jedna strona. Fundamentalne znaczenie ma w tym przypadku wola darczyńcy. Analogiczna sytuacja występuję w przypadku niewdzięczności po stronie jednego z małżonków.

Nniniejszy artykuł sporządził:

Radosław Bąbrych
Asystent Prawny w Kancelarii Adwokata Mariusza Lewandowskiego

1.Uchawała Sąnu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 72/15,
2.Sądu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydział Cywilny z dnia 6 marca 2013 r.I ACa 66/13.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij