PL EN

lis 5, 2016

Sąd Okręgowy w T. zasądził na rzecz Arkadiusza K. kwotę 50 000 zł wraz z odsetkami od lipca 2014 roku zadośćuczynienia od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w T. Wyrok nie jest prawomocny.


Arkadiusz K. został skierowany do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w T. z jasno sprecyzowanymi objawami układu pokarmowego. Nie został przyjęty na Oddział i nie zlecono wobec jego osoby kompletu badań, które pozwoliłyby na ustalenie stanu zdrowia Arkadiusza K., zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości zdrowotnych, a przede wszystkim wdrożenie właściwego leczenia.

Arkadiusz K. ponownie trafił do lekarza pierwszego kontaktu z nasilonymi objawami schorzenia, które wykluczały jego codzienne funkcjonowanie, i wówczas, został przez tego lekarza skierowany, w trybie pilnym do przeprowadzenia badań. Badania, których wcześniej odmówiono Arkadiuszowi K., pozwoliły na zdiagnozowanie stanu jego zdrowia i wdrożenie właściwego leczenia.

Ostatecznie Arkadiusz K. po ponad półrocznym okresie od pierwszej wizyty w Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w T. przeszedł zabieg operacyjny, po którym pierwotne objawy ustąpiły.

Arkadiusz K. skierował przeciwko placówce medycznej roszczenie o zadośćuczynienie o kwotę 70 000 zł tytułem naruszenia jego prawa do zdrowia oraz do uzyskania świadczeń medycznych. W toku postępowania Sąd opierając się na opiniach biegły ustalił, że stan zdrowia Arkadiusza K., już przy pierwszej wizycie w szpitalu wymagał wdrożenia pełnego postępowania diagnostycznego, przyjęcia jego osoby na oddział i zapewnienia mu kompleksowej pomocy medycznej. Sąd stwierdził, że szpital dopuścił się błędu w zakresie diagnozy Arkadiusza K. na kanwie braku zlecenie wymaganych w takich przypadkach badań. Zaniechanie personelu medycznego szpitala owocowały naruszeniem praw pacjenta, w tym prawa do uzyskania świadczeń medycznych. Sąd podkreślił, że stan zdrowia powoda wymagał niezwłocznego podjęcia świadczeń medycznych, a ich brak narażał powoda na zagrożenie życia i zdrowia.

Sąd uznał, że na tle zwłoki w podjęciu leczenia Arkadiusza K. i braku udzielenia mu wsparcia medycznego, co przedłużało jego dolegliwości zdrowotne i trzymujący się dyskomfort psychiczny i fizyczny w związku z chorobą i jej objawami, Szpital winien zapłacić tytułem rekompensaty za doznaną krzywdę kwotę 50 000 zł wraz z odsetkami.

Adwokat Mariusz Lewandowski, który reprezentował Arkadiusz K. w niniejszej sprawie, wyraził zadowolenie po ogłoszeniu wyroku i wskazał, że na pełne uznanie i aprobatę zasługuje stanowisko Sądu I instancji, że zdrowie jest najcenniejszym dobrem osobistym człowiekiem i jego zagrożenie, a tym bardziej naruszenie, przez podmiot ustawowo zobligowany do niesienia pomocy medycznej, winno być rekompensowane na poziomie odpowiadającym poczuciu krzywdy, dyskomfortu i złego samopoczucia.

Do Sądu Okręgowego w T. wpłynął wniosek o uzasadnienie wyroku. Adwokat Mariusz L. niecierpliwie oczekuje na zapoznanie się motywami rozstrzygnięcia.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij