PL EN

cze 13, 2016

Wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku.


Wydziedziczenie oznacza pozbawienie osoby uprawnionej (zstępnych, małżonka oraz rodziców) prawa do zachowku. Wydziedziczenie może być dokonane jedynie w testamencie, w którym musi zostać wskazana przyczyna wydziedziczenia. Przyczyna ta musi być wyraźnie określona, jednakże z treści testamentu musi wynikać, że chodzi tu o jedną z trzech przyczyn wymienionych w art. 1008 k.c.

Zgodnie z art 1008 k.c pierwszą przyczyną wydziedziczenia jest uporczywe postępowanie uprawnionego w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Tytułem przykładu można wymienić takie postępowania jak: nadużywanie alkoholu, uzależnienie od narkotyków, prowadzenie działalności przestępczej czy zaniedbanie przez uprawnionego obowiązków alimentacyjnych wobec swojej rodziny. Należy mieć na uwadze, że postępowanie takie nie może być akceptowane przez spadkodawcę a ponadto, mimo nacisków spadkodawcy postępowanie uprawnionego jest ciągłe i stałe.
Drugą przyczyną wydziedziczenia jest dopuszczenie się przez uprawnionego do zachowku względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Chodzi tu o przestępstwo umyślne, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu bądź obrazę czci, dokonaną słowem lub czynem, najczęściej w sytuacjach publicznych. Ponadto określenie osoby najbliższej spadkodawcy winno nastąpić z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.
Trzecią a zarazem ostatnią przyczyną wydziedziczenia jest uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Nie dotyczy to jednie obowiązków o charakterze alimentacyjnym, gdyż przez obowiązki rodzinne należy rozumieć również zachowanie więzów uczuciowych czy sprawowanie opieki podczas choroby nad spadkodawcą.
Należy podkreślić, że wyżej wymienione trzy przyczyny wydziedziczenia muszą być spełnione przez uprawnionego do zachowku w sposób świadomy. Nadto spadkodawca dokonując wydziedziczenia nie musi podając przyczyny powtarzać brzmienia ustawy.
Wystarczy, że przyczyna wydziedziczenia zostanie określona opisowo, ale na tyle precyzyjnie, aby można było przypisać jej zaistnienie przynajmniej jednej z trzech wskazanych wyżej przyczyn z art 1008 k.c.

Niniejszy artykuł ukazał się w dzienniku Nowości w wydaniu z dnia 3 czerwca 2016 roku.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij