PL EN

maj 12, 2015

Zmiana imienia i nazwiska.


Z dniem 1 marca 2015 roku w życie weszły zmiany dotyczące Ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Warto przyjrzeć się najpoważniejszym z nich. Jaki wpływ owe zmiany będą miały na starania petenta o zmianę imienia czy nazwiska.

Najważniejsze z punktu widzenia osoby starającej się o zmianę imienia oraz nazwiska przepisy zawarte zostały w art. 4, art. 10 oraz art. 11 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 Nr 22, poz. 1414 z późn. zm.).

 

Art. 4 rzeczonej ustawy określa nam otwarty katalog powodów, które mogą stanowić podstawę do zmiany imienia czy nazwiska. Należy tu głównie zwrócić uwagę na słowa z § 1 tegoż art. które stanowią, że „Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów […]”. Zapis ten gwarantuje swobodność oceny takiej zasadności przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do którego, jako do organu właściwego, taki wniosek należy zgłosić. Trzeba pamiętać, że w przypadku negatywnej decyzji przysługuje nam odwołanie do Wojewody, który sprawuje nadzór nad realizacją zadań Urzędów Stanu Cywilnego.

 

Najważniejsze zmiany niesie za sobą chyba zmiana przepisów zawartych w art. 10. Wynika z niego, że nie ma już możliwości do wnoszenia wniosku o zmianę imienia i nazwiska na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. Co za tym idzie, w sprawie o zmianę imienia i nazwiska nie może reprezentować nas żaden pełnomocnik. Jedną możliwością jest wniesienie wniosku osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W tym miejscu warto nadmienić, że przy składaniu takiego wniosku należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 37 złotych, choć i od tej zasady przysługuje wyjątek. Jeżeli osoba przedstawi Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, zostanie zwolniona z powyższej opłaty.

 

Poza art. 10, który przyniósł największe zmiany, najważniejszy w całej Ustawie jest bez wątpienia art. 11, który dokładnie określa wymagania formalne, które musi spełniać wniosek, innymi słowy co musi zawierać przedmiotowy wniosek o zmianę imienia i nazwiska, by czynić zadość wszelkim normom prawnym. Chodzi tu między innymi o wskazanie swoich szczegółowych danych osobowych, imienia i nazwiska na jakie ma zostać dokonana zmiana, adresu do korespondencji oraz najważniejszego punktu, czyli uzasadnienia, które musi wskazywać, że rzeczywiście zmiana imienia lub nazwiska jest dokonywana ze względu na ważne powody. Z art.. 11 wynika również, że w ślad za wnioskiem musimy złożyć oświadczenie, iż nie staraliśmy się wcześniej o zmianę imienia i nazwiska przed innym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i że w takim postępowaniu nie została nam wydana decyzja odmowna. 

Artykuł ten został również opublikowany w dzienniku "Nowści".

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij