PL EN

lut 25, 2015

Możliwość przesłuchania podejrzanego za granicą.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego kodeksu postępowania karnego dopuszczalne jest aby przesłuchać osobę podejrzaną, świadka lub biegłego posiadających polskie obywatelstwo przez polskiego przedstawiciela dyplomatycznego stacjonującego w danym państwie bądź urząd konsularny.

Regulacja ta wynika z przepisu art. 586 § 1 kodeksu postępowania karnego. Stosowanie tego przepisu zależy w dużej mierze od woli podejrzanego, świadka lub biegłego, gdyż brak woli po ich stronie, a co za tym idzie wątpliwości co do możliwości doręczenia pism bądź przesłuchania w powyższym trybie skutkować będą porzuceniem tego środka przez wymiar sprawiedliwości. Kluczowa jednak jest decyzja prokuratora nadzorującego postępowanie przygotowawcze, gdyż to on zdecyduje czy okoliczności konkretnej sprawy upoważniają go do zastosowania przepisów wynikających z tego przepisu. Jeżeli metoda ta okaże się nieskuteczna, należy spodziewać się wydania za osobą podejrzaną, a przebywającą za granicą nakazu aresztowania, w tym m.in. ENA, który na mocy różnych umów międzynarodowych, w zależności od miejsca przebywania podejrzanego, skutkuje wydaniem takiej osoby przez organy ścigania do państwa, które o jego wydanie wystąpiło. Przywilej wynikający z art. 586 § 1 kodeksu postępowania karnego jest przeważnie stosowany w stosunku do osób na stałe przebywających poza granicami Polski, które nie zamierzają wracać do kraju. Sąd w takich wypadkach może wziąć pod uwagę również stan zdrowia, sytuację materialną czy nawet ciężką sytuację rodzinną podejrzanego. Oczywistym jest, że przepis ten nie będzie miał również zastosowania w przypadkach, gdy brak jest na terenie danego państwa polskich placówek spełniających wymogi rzeczonego przepisu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wynikające z § 2 tegoż artykułu zwrócenie się o dokonanie tych czynności (tj. m.in. przesłuchania) do sądu, prokuratury lub innego właściwego organu państwa obcego. Należy pamiętać, że na mocy § 2 możliwe jest również przeprowadzenie przeszukania czy zajęcie przedmiotu przez organy państwa obcego, co następuje poprzez dołączenie odpisu postanowienia sądu lub prokuratora do takiego wniosku.

 

W polskim prawie istnieje również instytucja listu żelaznego, która to została umieszczona w rozdziale 30 kodeksu postępowania karnego (art. 281-284 kpk). Gwarantuje ona oskarżonemu pozostawania na wolności aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Występuje tu jednak szereg kryteriów które oskarżony musi spełnić aby móc skorzystać z tego przywileju. Między innymi oskarżony musi stawiać się dobrowolnie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym również na wezwanie prokuratora, nie będzie oddalał się od ustalonego miejsca pobytu w kraju, czy nie będzie utrudniał przebiegu postępowania. Jeśli któryś z tych, bądź innych obowiązków wynikających z rozdziału 30 kpk zostałby naruszony list żelazny może zostać odwołany. Należy również pamiętać, że sąd może uzależnić wydanie takiego dokumentu od złożenia poręczenia majątkowego.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij