PL EN

gru 11, 2014

Zniesławienie, a znieważenie


Choć na pierwszy rzut oka, przestępstwa te są do siebie podobne, a co za tym idzie bardzo często ze sobą mylone, to różnice zachodzące pomiędzy nimi, dotyczące regulujących je przepisów są bardzo od siebie dalekie.

Przestępstwo zniesławienia zostało uregulowane w art. 212 kodeksu karnego. Z § 1 tegoż przepisu dowiadujemy się, że „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”. § 2 wskazuje nam, że „jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”. Z § 3 dowiadujemy się iż w wypadkach określonych w § 1 i 2 Sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Art. 212 § 4 wskazuje jasno, że zniesławienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.

 

Natomiast przestępstwo znieważenia zostało uregulowane w art. 216 kodeksu karnego. Z § 1 tegoż przepisu dowiadujemy się, że „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”. § 2 wskazuje nam, że „Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”, a § 3 „Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.” Z § 4 dowiadujemy się iż w wypadkach określonych w § 2 Sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Art. 216 § 5 wskazuje jasno, że znieważenie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.

 

Wraz z nowelizacją polskiego kodeksu karnego zmieniły się dotychczasowe sankcje za wskazane przestępstwa, co doprowadziło do ich ujednolicenia i doprowadzenia do sytuacji w której są one do siebie zbliżone w obu przedstawionych przypadkach. Co prawda w art. 216 § 3 mamy do czynienia z dobrodziejstwem polegającym na odstąpieniu od ewentualnego wymierzenia kary, które to z kolei nie występuje przy przestępstwie zniesławienia.

 

Abyśmy mogli mówić o zniesławieniu musimy mieć do czynienia z zarzutami

które wygłoszone niepublicznie nie polegają na prawdzie. Jeżeli zaś publicznie podnosimy zarzut dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu, nie popełniamy tego przestępstwa, oczywiście o ile nasze zarzuty oparte są na prawdzie.

 

Przestępstwa te mogą wyglądać bardzo podobnie, musimy jednak pamiętać, że przepis art. 212 kodeksu karnego chroni wizerunek pokrzywdzonej osoby w oczach społeczeństwa, z kolei art. 216 ma za zadanie ochronę poczucia godności człowieka.

Kolejną różnicą, która nasuwa nam się po analizie powyższych przepisów jest, krąg podmiotów, których one dotyczą. Znieważyć można jedynie osobę fizyczną. Zniesławić można osoby fizyczne, grupy osób, instytucje, osoby prawne oraz organizacje nieposiadające osobowości prawnej.

Należy również pamiętać, że nasze dobra osobiste są dodatkowo chronione m.in. przez przepisy art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Jeżeli więc skierujemy do Sądu prywatny akt oskarżenia w sprawie o zniesławienie, bądź zniewagę, nie przekreśla to naszej możliwości do dochodzenia roszczeń również na drodze postępowania cywilnego.

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij